ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อชุดปฏิบัติการทางสรีรวิทยาพืช เมล็ดพันธุ์ ดิน น้ำและปุ๋ย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)