ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมประกอบอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมประกอบอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ Downlaod
  • ร่าง TOR ระบบห้องประชุมประกอบอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ Downlaod
  • เอกสารประกวดราคา Downlaod
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง บก.06 Downlaod