ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรวม 5 ชั้น

  • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรวม 5 ชั้น Download
  • ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน Download
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง บก 01. Download
  • บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา ปร. 4 5 6 Download
  • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download