เพื่อให้ร่างธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พุทธศักราช ... มีความครอบคลุม และสมบูณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการยกร่างธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงขอความร่วมมือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมพิจารณา ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในครั้งนี้หรือ Download