ภาพโดยอาคาร โดย ฝ่ายอาคารสถานที่ / งานก่อสร้างและภูมิทัศน์ สำนักงานอธิการบดี
ภาพมุมสูง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ชาญวิจิตร