นางสาวกาญจน์สุดา ชาวสวน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิแบ่งปันความรักสู่เอเชีย (The Asia Children Charity in Thailand : ACC Thailand

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจน์สุดา ชาวสวน สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิแบ่งปันความรักสู่เอเชีย (The Asia Children Charity in Thailand : ACC Thailand ??/ACC Korea?? ) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ข้อมูล : อ.พิริยา พิทยาวัฒนชัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด