โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่​ (Startup​)​ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ (ระดับ​ มัธยม/อาชีวศึกษา)

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้นำคณะทีมนักวิจัย นำเสนอความก้าวหน้าแนวการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับพื้นที่ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<