ช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์

 • คำแนะนำการร้องเรียน Download
 • ขั้นตอนการร้องเรียน / ร้องทุกข์ Download
 • แบบฟอร์มร้องเรียน / ร้องทุกข์ Download
 • ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน Download
 • สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (แยกตามประเภทเรื่อง) เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 Download
 • สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 Download
 • คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และประพฤติมิชอบ  Download
 • แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านกรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) Download
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 1 ปี Download
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน Download
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 12(319)/2565 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 Download
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 3(331)/2566 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 Download
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 5(333)/2566 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 Download