ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ร้องเรียน / ร้องทุกข์

 • คำแนะนำการร้องเรียน Download
 • ขั้นตอนการร้องเรียน / ร้องทุกข์ Download
 • แบบฟอร์มร้องเรียน / ร้องทุกข์ Download
 • ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน Download
 • สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (แยกตามประเภทเรื่อง) ปี 2566 เดือน มกราคม 2566 – มีนาคม 2567 Download
 • สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ มกราคม 66 – มีนาคม 67 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567) Download
 • คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และประพฤติมิชอบ  Download
 • แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านกรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) Download
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) Download
 • การวิเคราะห์ผลการประเมินความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 12(319)/2565 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 Download
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 3(331)/2566 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 Download
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 5(333)/2566 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 Download
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 4(352)/2567 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567 Download

 • คู่มือแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Download

 • แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน Download