คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดร.นุชากร มาศฉมาดล

ดร.นุชากร มาศฉมาดล

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นายประเกียรติ นาสิมมา

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปรีชา อารยะสัจพงษ์

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณิรัชกร ทองน้อย

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สกล คามบุศย์

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ

นายปรัชญา สุนทะวงค์

กรรมการ (นายกองค์การนักศึกษา)

นายเจริญ ศรีตาแสง

กรรมการ (ประธานสภานักศึกษา)

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนิศรา วงสุเพ็ง

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกรรณิการ์ สุภรัมย์

ผู้ช่วยเลขานุการ