คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวธิดา ชาปัญญา

คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข จันทศิลป์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์

คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขอบฟ้า จันทร์เจริญ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Message us
กลับสู่ด้านบน