คณบดี

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข จันทศิลป์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

อาจารย์ริยา  เด็ดขาด

คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขอบฟ้า จันทร์เจริญ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา