อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โทร. 0811654628
e-mail : [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย
โทร. 0857547474
e-mail : [email protected]

ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร. 0899446872
e-mail : [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
โทร. 0817084035
e-mail : [email protected]

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพองค์กร
โทร. 0817903317
e-mail : [email protected]

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
โทร. 0956646805
e-mail : [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์

ผู้ช่วยอธิการบดีโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
โทร. 0819757757
e-mail : [email protected]

อาจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสิทธิประโยชน์
โทร. 0857402426
e-mail : [email protected]

อาจารย์ ดร.สุริยา ปัญญจิตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และพัฒนากฏหมาย
โทร. 0956569416
e-mail : [email protected]

อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้
โทร. 0642251646
e-mail : [email protected]