คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร สุทธิบาก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขอบฟ้า จันทร์เจริญ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คู่ขวัญ จุลละนันทน์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังชรินทร์ ทองปาน

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู

กรรมการ

อาจารย์ ดร.วรรณษา วังแสนแก้ว

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวมาลินี สุราช

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจิราภรณ์ นาเมืองรักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่งข้อความ
กลับสู่ด้านบน