คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน3

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.สินิทธ์ สิทธิรักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง

กรรมการภายใน

ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา

กรรมการภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา

กรรมการภายใน

ผศ.ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู

กรรมการภายใน

จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

กรรมการภายใน

ผศ.ดร.ขอบฟ้า จันทร์เจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขอบฟ้า จันทร์เจริญ

กรรมการภายใน

ธีระพล สืบชมพู

อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู

กรรมการภายใน

ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรการและเลขานุการ