คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิชิต กัมมันตะคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรกร วงศ์คำจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรกร วงศ์คำจันทร์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย

ดร.ธนาภรณ์ พันทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพองค์กร

ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู
อาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสิทธิประโยชน์

อาจารย์ ดร.สุริยา ปัญญจิตร
อาจารย์ ดร.สุริยา ปัญญจิตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาวิทยาลัย
และพัฒนากฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้

อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์
อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์

อาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราชฎร์
อาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราชฎร์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิศ วังโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิศ วังโน

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสยเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรัสลักษณ์ เจริญแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ริยา เด็ดขาด
อาจารย์ ริยา เด็ดขาด

คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขอบฟ้า จันทร์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขอบฟ้า จันทร์เจริญ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ
นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงงานอธิการบดี

นายทินภัทร โพธิ์ชัย
นายทินภัทร โพธิ์ชัย

รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง

นายอนันต์ เม็กแสงนีน
นายอนันต์ เม็กแสงนีน

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผศ.จารุวรรณ แสงปลาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาววารีรัตน์ วรรรโพธิ์
นางสาววารีรัตน์ วรรรโพธิ์

นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดร.สัจธรรม พรทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด