หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ IP Phone 
หรือโทร 043 556001-2 ต่อ  เบอร์หน่วยงาน ด้านล่าง

หน่วยงานIP Phone
อธิการบดี1999
ฝ่ายเลขานุการ1001
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์1008
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร1005
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา1006
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ1032
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา1104
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการสำนักงานอธิการบดี1001
ฝ่ายเลขาสภา1007
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ1101
ฝ่ายธุรการ1038
ฝ่ายประชาสัมพันธ์1044
สำนักวิชาการและประมวลผล1032
ฝ่ายพัสดุ1030
ฝ่ายการเงินชั้น 11036
ฝ่ายการเงินชั้น 61011
ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ1045
ฝ่ายตรวจสอบภายใน1122
กองนโยบายและแผน1013
ฝ่ายประกันคุณภาพ1049
สถาบันจัดการความรู้ KM1020
คณะครุศาสตร์1024
2525
2526
คณะเทโนโลยีสารสนเทศ  ICT1025
คณะเทโนโลยีสารสนเทศ  ICT อ.ประหยัด9009
วิทยาลัยการจัดการ1026
บัณฑิตวิทยาลัย1027
1153
1154
วิทยาลัยนิตินิติศาสตร์1028
1125
2222
คณบดีนิตินิติศาสตร์1111
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์1029,3030
คณะพยาบาลศาสตร์1002
ศูนย์วิทยบริการ1103
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 41121
สำนักกิจการนักศึกษา11104
สำนักกิจการนักศึกษา21115
สำนักกิจการนักศึกษา31116
สำนักกิจการนักศึกษา41117
ฝ่ายยานพาหนะ1105
ฝ่ายอาคารสถานที่1106
โรงเรียนสาธิต(ห้องพักครู)1107
หอพักหญิง1108
ศูนย์ภาษา ชั้น21109
สถาบันวิจัยและพัฒนา1110
ศูนย์ภาษา(มนุษยศาสตร์)11140
ศูนย์ภาษา(มนุษยศาสตร์)21141
โรงน้ำดื่ม1123
ช็อปอิเล็กทรอนิกส์1137
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ลูกหมี)1120
ห้องสมุด ชั้น 41121
คณะบดี คณะเทโนโลยีสารสนเทศ  ICT1126
ช็อปไฟฟ้า1150
ฝ่ายอำนวยการ สำนักวิชาการและประมวลผล1678
ฝ่ายนิติการ1039
ศูนย์คอมพิวเตอร์0000
1101
1102
1118
1145

หมายเหตุ

  1. โอนสาย กด   ##  แล้วตามด้วย เบอร์ หรือ *2 แล้วตามด้วบเบอร์ แบบที่ *2 จะคุยกับเบอร์ที่ต่อสายก่อนแล้วค่อยวางสายระบบถึงจะโอนสายให้ // แต่กด *2 ไปแล้ว ไม่มีผู้รับสายให้กด *8# เพื่อดึงสายกับคืน
  2. กรณี รับสายแทนกัน ในหน่วยงานเดียวกัน กด *8# เพื่อรับสายแทน
  3. หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับระบบ ติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ( สุรินทร์ ) IP phone ทั้ง 2 เบอร์ 0000,1102,1118