ผู้อำนวยการศูนย์ / สำนัก

ผศ.ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

EMAIL : sangranoo@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 09-2646550, 099-7419525

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล

EMAIL : r.phonyiam@reru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 0902482345

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศักดิ์  นิลผาย

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

EMAIL : pimonsak@reru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ :
 0974195547 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

EMAIL : Stchanyarin@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 0902843888