ผู้อำนวยการศูนย์ / สำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศักดิ์  นิลผาย

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ

นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา