ผู้อำนวยการศูนย์ / สำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศักดิ์  นิลผาย

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Message us
กลับสู่ด้านบน