ผู้อำนวยการศูนย์ / สำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศักดิ์  นิลผาย

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


Views : 148

ส่งข้อความ
กลับสู่ด้านบน