กฎหมาย / ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พระราชบัญญัติ


 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 Download
 • พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 Download
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ภาษาไทย) Download
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (English) Download
 • พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 Download
 • พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 Download

พระราชกฤษฎีกา

 • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา พ.ศ. 2552 Download
 • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 Download
 • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 Download
 • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาและครุยวิทยฐานะ ฉบับที่ 4 พ.ศ 2566 Download

กฏกระทรวง

 • กฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2548 Download

ประกาศกระทรวง

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  พ.ศ. 2549 Download
 • แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 Download
 • แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 Download
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2547

 1. ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 Download
 2. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการคณะ พ.ศ. 2547 Download
 3. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการสำนักหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
  พ.ศ. 2547 Download
 4. ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2547 Download
 5. ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  พ.ศ. 2547 Download
 6. ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547 Download
 7. ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 Download
 8. ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการ
  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2548

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย สถาบันจัดการความรู้ พ.ศ. 2548 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
  พ.ศ. 2548 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2549

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาเพื่อประชาชน พ.ศ. 2549 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2549 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2549 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2550

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
  พ.ศ. 2550 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย ชมรมศิษย์เก่าราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2550 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  พ.ศ. 2550 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2551

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2551 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีได้มาซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2552

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2552 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย สำนักกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2552 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย สำนักวิชาการและประมวลผล พ.ศ. 2552 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2554

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
  จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2555

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2556

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหรือหัวหน้าส่วนราชการ
  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2557 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2557 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะครุศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2558 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะนิติรัฐศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะนิติรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2558 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะบริหารธุรกิจและบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะบริหารธุรกิจและบัญชี พ.ศ. 2558 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
  สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2559 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิลผลงาน
  ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะครุศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะบริหารธุรกิจและบัญชี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ Downlaod

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2560 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
  จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2561 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562

 • ข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2562 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Download
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563

 • ข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 2563 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 Download
 • ประกาศ-ลด-ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ พ.ศ. 2563 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2564

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2564 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนักฯ พ.ศ. 2564 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนักฯ พ.ศ. 2564 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2564 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2565

 • ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2565 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2565 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2565 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2565 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2565 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2566 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะครุศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะครุศาสตร์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2566 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2566 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 Download

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2567

 • ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ พ.ศ. 2567 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2567 Downlaod
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 Download
 • ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2547

 • ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2547 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2548

 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2548 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2549

 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2549 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
  ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการติดตาม
  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2550

 • ระเบียบ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2550 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การจัดกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2550 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณางานวิจัย พ.ศ. 2550 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา
  การจัดการศึกษาหลักสูตร ประกาศนัยบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. 2550 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย เบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2550 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2551

 • ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2551 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง
  ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงิน การจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2552

 • ระเบียบ ว่าด้วย การดูระบบคอมพิวเตอร์และการใช้บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงิน การจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2552 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2553

 • ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2553 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2553 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย เงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2553 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2553 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2553 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2554

 • ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต พ.ศ. 2554 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2554 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย เงินค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษาใหม่ พ.ศ. 2554 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2555

 • ระเบียบ ว่าด้วย การดำเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภูมิ พ.ศ. 2555 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2555 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
  ประเภททุนเพชรราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2555 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2556

 • ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2556 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนวิจัย พ.ศ. 2556 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากร พ.ศ. 2556 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย
  และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557

 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2557 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา
  การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา
  การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนัยบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2557 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนด
  ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558

 • ระเบียบ ว่าด้วย การจัดทำวารสารวิชาการ พ.ศ. 2558 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  พ.ศ. 2558 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การดำเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภูมิ
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อประชาชน
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ
  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559

 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 4)
  พ.ศ. 2559 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  สาขาวิชานิติศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้
  ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560

 • ระเบียบ ว่าด้วย การดำเนินงานหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2560 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561

 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ
  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา พ.ศ. 2561 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562

 • ระเบียบ ว่าด้วย กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2562 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานประจำตามสัญญา พ.ศ. 2562 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการสระว่ายน้ำ พ.ศ. 2562 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2562 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานประจำตามสัญญา พ.ศ. 2562 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการจัดทำผลงานฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนการประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2562 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563

 • ระเบียบ ว่าด้วย การวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.2563 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2564

 • ระเบียบ ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2564 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2565

 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา ภ.ปกติ พ.ศ. 2565 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2565 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566

 • ระเบียบ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2566 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2566 Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2567

 • ระเบียบ ว่าด้วย ทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2567 Download
 • ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2567 Download

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2555

 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2555 Download
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการเดินทางของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2555 Download

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561

 • เรื่อง ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 Download
 • เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระดับคุณภาพผลงานประเภทนคู่มือปฏิบัติงานหลักและคู่มืองานวิจัย แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก และแบบประเมินงานวิจัย สำหรับกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2561 Download
 • เรื่อง การกำหนดอัตราค่าชุดกีฬานักศึกษาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 Download
 • เรื่อง การเปิดให้ใช้บริการสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 Download
 • เรื่อง เกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 Download
 • เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2561 Download
 • เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 Download
 • เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy) Download

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2565

 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 Download

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2556

 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนวิจัย พ.ศ. 2556 Download
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 Download
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2556 Download
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) พ.ศ. 2556 Download
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุมและอาคารสถานที่ พ.ศ. 2556 Download
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยยเอ็ด Download

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560

 • เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 Download
 • เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2560 Download
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 Download
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยพึงได้รับจากการผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิต พ.ศ. 2560 Download

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 Download
 • ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าสาธารณูปโภคในการประกอบกิจการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 Download
 • ประกาศ เรื่อง การรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 Download
 • ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราค่าทำเนียมการบริการทางวิชาการของส่วนงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 Download
 • ประกาศสภามหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การยุบเลิกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2566 Download

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2567

 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เครื่องแบบพิธีการและเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานประจำตามสัญญา Dowload