เอกสารจัดสรรงบประมาณยรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และเอกสารจัดสรรงบประมาณยรายจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙(๑๙๒)/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม