641202-วันคล้ายวันประสูตรพระองค์ภาฯ
641028-admission2022-002
641111-รัสมัครนักเรียนสาธิต
EMAIL-450
63-06-01-khf
previous arrow
next arrow

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม
เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

Source of Knowledge for a Lifetime : แหล่งความรู้ตลอดชีวิต

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

สถิติเว็บไซต์

  • 1
  • 142
  • 134
  • 2,274
  • 632,563
  • 2,920
  • 0
  • 7 ธันวาคม 2021