รับสมัครรูโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
รับสมัคร-พยาบาลศาสตรบัณฑิต2567
การใช้ Internet และ EMAIL
25661130-1-001
-
-1
รับสมัครรูโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
25660921-01-001-รับสมัคร-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
25660921-01-002-รับสมัคร-รอบโควต้าเด็กเรียนดีมีที่เรียน
25660910-03-004
การใช้ Internet และ EMAIL
25660420-01
25660404-06-002
RERU-NoGiftPolicy
previous arrow
next arrow

ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญ

ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

บริการข้อมูล

icon-แผนกลยุทธ์

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นโยบายการให้บริการข้อมูล

web accessibility evalution tool A-Checker W3C-validator-Checker

ipv6 ready