การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ครุศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

Message us
กลับสู่ด้านบน