คณะครุศาสตร์

หลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต

 1. การประถมศึกษา
 2. การศึกษาปฐมวัย
 3. คณิตศาสตร์
 4. คอมพิวเตอร์ศึกษา
 5. ดนตรีศึกษา
 6. พลศึกษา
 7. ภาษาไทย
 8. ภาษาอังกฤษ
 9. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 10. ศิลปศึกษา
 11. สังคมศึกษา
 12. คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต

 1. การตลาด
 2. การจัดการ
 3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก
 5. นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (มคอ.2 – บธ.บ.)
 6. การตลาดดิจิทัล (มคอ.2 – บธ.บ.)
 7. เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (มคอ.2 – บธ.บ.)

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 1. การพัฒนาชุมชน
 2. ภาษาจีน
 3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 4. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

 1.  เคมี
 2. ชีววิทยา
 3. เทคโนโลยีไฟฟ้า
 4. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 5. ฟิสิกส์
 6. วิทยาศาสตร์การกีฬา
 7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 8. สัตวศาสตร์
 9. สาธารณสุขศาสตร์

 

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต

 1. ฟิสิกส์
 2. ชีววิทยา

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ไฟฟ้า


 

หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต

สาธารณสุขชุชน


 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 1. นิเทศศาสตรบัณฑิต
 2. นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ

คณะนิติรัฐศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์


หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ