มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการนวัตกรรมแก้จน จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  กิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดำเนินโครงการนวัตกรรม
1 2 4