ปี พ.ศ. 2567

รายงานโครงการคลีนิกจริยธรรมเคลื่อนที่ แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ปี พ.ศ. 2567 Download

รายงานโครงการการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Download


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม

  • พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  • พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
  • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถานบันอุดมศึกษา Download
  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา Download
  • ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๐ Download

สถานที่ตั้ง คลินิกจริยธรรม

ห้องประชุมดอกมันปลา ๑ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด