คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พลโท กมล สุวภาพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระพงศ์ อนุเคราะห์กุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์เศวต ศรีศิริ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรพงษ์ สายโอภาศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ ดร.อรัทยา ถนอมเมฆ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

อาจารย์สุริยา ปัญญจิตร

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

นางสาวมาลินี สุราช

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

นางสาวนิศรา วงสุเพ็ง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

นายเอกลักษณ์ เปลรินทร์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

นางสาวจิราภรณ์ นาเมืองรักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

Message us
กลับสู่ด้านบน