คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พลโท กมล สุวภาพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระพงศ์ อนุเคราะห์กุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์เศวต ศรีศิริ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรพงษ์ สายโอภาศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.นุชากร มาศฉมาดล
ดร.นุชากร มาศฉมาดล

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.วิชิต กัมมันตะคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลลิตา พิมทา​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลลิตา พิมทา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณฆ์ พวงศรีเคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณฆ์ พวงศรีเคน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อาจารย์ ดร.สุริยา ปัญญจิตร

อาจารย์สุริยา ปัญญจิตร

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

นางสาวมาลินี สุราช

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

นางสาวนิศรา วงสุเพ็ง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

นายเอกลักษณ์ เปลรินทร์

นายเอกลักษณ์ เปลรินทร์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ