คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์

EDU8-อาคารคณะครุศาสตร์
EDU8-อาคารคณะครุศาสตร์

รายการหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (คณะครุศาสตร์)

  1. ค.บ. (4 ปี) การประถมศึกษา ปรับปรุง 2562
  2. ค.บ. (4 ปี) การศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง 2562
  3. ค.บ. (4 ป) คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 2562
  4. ค.บ. (4 ปี) คอมพิวเตอร์ศึกษา ปรับปรุง 2562
  5. ค.บ. (4 ปี) ดนตรีศึกษา ปรับปรุง 2562
  6. ค.บ. (4 ปี) พลศึกษา ปรับปรุง 2562
  7. ค.บ. (4 ปี) ภาษาไทย ปรับปรุง 2562
  8. ค.บ. (4 ปี) ภาษาอังกฤษ ปรับปรุง 2562
  9. ค.บ. (4 ปี) วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปรับปรุง 2562
  10. ค.บ. (4 ปี) สังคมศึกษา ปรับปรุง 2562