คณะนิติรัฐศาสตร์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ


หลักสูตรที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะนิติรัฐศาสตร์


  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) Download
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) Download
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี) Download