คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง : เลขที่ 113 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

โทร. 043-556-066

>>> รายละเอียดหลักสูตร <<<


ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา