รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565