รหัส New GFMIS Thai งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อมูลอ้างอิง

จาก https://www.cgd.go.th
ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ version 2560
ระบบ New GFMIS Thai


จัดทำโดย

นางเบญจพร วงศ์ไชยชาญ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ