ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชแทนอธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการปฐมนิเทศจัดในรูปแบบในสถานที่ และรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 24 ได้ทราบแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติที่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา และขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา


ภาพโดย : Bina Jariyapon ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *