คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL) และการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านการคิดขั้นสูง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”25650908-01″]