สำนักวิชาการและประมวลผล

ตอนที่ 1  แนะนำระบบสารสนเทศทางการศึกษา สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  1. ระบบจองรายวิชา (ลงทะเบียนเรียน) รูปแบบออนไลน์
  2. ระบบแสดงผลการศึกษา (เกรด)

ตอนที่ 2   แนะนำระบบสารสนเทศทางการศึกษา สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  1. ระบบตารางเรียน รูปแบบออนไลน์
  2. ะบบตารางสอบ รูปแบบออนไลน์
  3. ระบบบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้อง ต่าง ๆ
  4. ระบบดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา
  5. แนะนำเพจเฟสบุ๊คสำนักวิชาการและประมวลผล 

ศูนย์วิทยบริการ

แนะนำศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แนะนำศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศูนย์คอมพิวเตอร์

การลงทะเบียนและใช้งาน EMAIL @reru.ac.th


การลงทะเบียนและใช้งาน Microsoft Office 365

ฝ่ายการเงิน

Loading

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

Loading