ร่วมคิด ร่วมทำ ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น คิดแบบไหน ไม่ทุจริต

ร่วมคิด

 1. คิดก่อนทำ (ก่อนกระทำการทุจริต)
 2. คิดถึงผลเสีย ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  (ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในทุกๆ ด้าน)
 3. คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระทำการทุจริต (เอามาเป็นบทเรียน)
 4. คิดถึงผลเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
  (จะต้องอยู่กับความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษ ไล่ออก และติดคุก)
 5. คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงค์ตระกูล)
 6. คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ

ร่วมทำ

 1. ร่วมทำอย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนมหาวิทยาลัย
 2. ร่มทำอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฏระระเบียบ
 3. ร่วมทำงานอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้
 4. ร่วมทำงานอย่างเป็นทีมให้องค์กรก้าวเข้าสู่ความสุจริต

ไร้ทุจริจคอร์รัปชัน

 1. แยกเรื่องประโชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันอย่างชัดเจน
 2. แยกเรื่องตำแหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน
 3. ไม่นำประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน มาก้าวก่ายกัน
 4. ไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
 5. ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบยแทนบุญคุณส่วนตน

Views :
ส่งข้อความ
Skip to content