ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน สังกัดฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด