รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุถคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน 2 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยราภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครพเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้

รับสมัครลูกจ้างรายวัน-พนักงานทำความสะอาด-2อัตรา-มหาลัย