รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
ตำแหน่ง : วิศวกร
สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ด้วยมหาวิทาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีคงวามประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง วิศวกร สังกัดฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้