แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้รับการเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหวิทยาลัยราชขภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 9(180)/2565 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565