ท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารกลุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขตร้อยเอ็ด ทีม CRM ธนาคารกรุงไทย เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 ท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารกลุ่ม คุณปัทมาสน์ บูชา, ผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขตร้อยเอ็ด คุณวีระ พันธุแสง และทีม CRM ธนาคารกรุงไทย เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2565 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา