สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ระดับอุดมศึกษา ภายใต้กิจกรรม 3 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.09 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำนักวิชาการและประมวลผลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ระดับอุดมศึกษา ภายใต้กิจกรรม 3 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ภูสีอ่อน ได้บรรยายให้ความรู้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพด้วย โดยมีอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ภาพโดย : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด