การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ  ครั้งที่ 8(191)/2566 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 8(191)/2566 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าร่วมประชุมรูปแบบ onsite และ online ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ด้วย  มีระเบียบวาระเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน แนวทางในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ มีการนำเสนอความร่วมมือของหลักสูตร แผนรับสมัครนักศึกษา มีระเบียบ ประกาศ รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณา  ตามวาระของการประชุม  โดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้แนวทาง ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมถึงคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้นไป

ภาพโดย : ฝ่ายประชสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ  ครั้งที่ 8(191)/2566 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ  ครั้งที่ 8(191)/2566 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566