ประกวดราคาซื้อชุดทำน้ำบริสุทธิ์กรองน้ำดื่มเครื่องกลั่นและเครื่อง DI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทำน้ำบริสุทธิ์ กรองน้ำดื่ม เครื่องกลั่น และเครื่อง DI ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้