(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 12 ที่นั่ง