ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดผสมเทียมและการตรวจการตั้งท้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)