สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564