ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานซื้อครั้งนี้ 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้