ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัด้วยเอ็ด จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้