ประกวดราคาเครื่องทดสอบระบบแอนแอโรบิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคา ซื้อเครื่องทดสอบระบบแอนแอโรบิค (Anaearobic testBicycle Ergometer) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัด้วยเอ็ด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน 738,000.00 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้