ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกแบบมีสัญญาณ จำนวน 5 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคา ซื้อหุ่นฝึกฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกแบบมีสัญญาณ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัด้วยเอ็ด จำนวน 5 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน 1,150,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้


Views : 3
ส่งข้อความ
Skip to content