ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อชุดทดลองแม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้า
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองแม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลชที่ E-bidding ๐๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซีไอดิสก์ (ประเทศไทย) จำกัด (ชายส่ง,ขายปลีก) ซึ่งเปีนผู้ประกอบ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เนินเงินทั้งสิ้น ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าชนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖