ยกเลิกกการประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนเคมีทั่วไป