ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนเคมีทั่วไป จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนเคมีทั่วไป ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของการซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ตามรายการดังไฟล์แนบนี้