ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบถนนและทางเดิน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

  1. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบถนนและทางเดิน Download
  2. ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน Download
  3. รูปแบบ Download
  4. รายละเอียดประกอบงาน Download
  5. ปร.4, ปร.5, ปร.6 Download
  6. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง Download